31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

  • PHÒNG LÝ THUYẾT MẠCH

    ltm1

        Phục vụ cho việc khảo sát các hiện tượng về điện, quá trình quá độ, hiện tượng trigơ, phản ứng xác lập, các mô hình hóa về mạch điện, đường dây dài… cho các môn học cơ sở kỹ thuật điện, lý thuyết mạch cho các ngành Kỹ thuật điện và Điện tử - Viễn thông.