31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

  • PHÒNG THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG

    vt

        Trang bị khá đầy đủ các module, bài thí nghiệm về Viễn thông, bao gồm: module điều chế và giải điều chế , module ghép kênh và phân kênh, module truyền sóng vô tuyến… phục vụ cho các môn học: truyền dẫn, truyền số liệu, vi ba, vô tuyến…