31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA THS TRẦN THANH TUẤN

  I.  Tạp chí khoa học trong nước:
  1.  Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Hồng Ân, “Đánh giá động đất cho nhà cao tầng bằng phương pháp tĩnh phi tuyến dựa trên phổ khả năng”, Tạp chí Xây dựng-BXD, ISSN 0866-0762, trang 61-64, tháng 8-2012.
  2.  Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Hồng Ân, Nguyễn Khánh Hùng, "Đánh giá chuyển vị mục tiêu cho nhà cao tầng chịu động đất bằng các phương pháp tĩnh phi tuyến", Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, ISSN 1859-1566, trang 25-31, Số 4/2012.
  3.  Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Hồng Ân, "Phân tích ứng xử chịu động đất cho nhà cao tầng bằng phương pháp tĩnh phi tuyến dựa trên phổ khả năng",Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, ISSN 1859-1566, trang 8-14, Số 1/2014.
  4.  Trần Thanh Tuấn, "Phân tích ứng xử nhà cao tầng chịu động đất bằng các phương pháp tĩnh phi tuyến", Tạp chí Khoa học – Đại học Quy Nhơn, ISSN 1859-0357, trang 103-110, số 4, tập VIII, năm 2014.
  5.  Trần Thanh Tuấn, “Ảnh hưởng tải ngang của quy trình phân tích tĩnh phi tuyến trong thiết kế kháng chấn”, Tạp chí Khoa học – Đại học Quy Nhơn, ISSN 1859-0357, trang 25-30, số 4, tập IX, năm 2015.
  6.  Trần Thanh Tuấn, “Công nghệ đóng băng nền đất”, Tạp chí Xây dựng-BXD, ISSN 0866-0762, trang 36-38, tháng 7-2015.
  7.  Trần Thanh Tuấn, Lê Thị Mai Trang, Hoàng Công Duy, Nguyễn Thị Khánh Ngân, “Phương pháp phân tích đẩy dần dựa trên phổ khả năng trong đánh giá ứng xử của nhà cao tầng”, Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XIII, ISBN 978-604-82-1726-6 , trang 224-233, 11/2015.
  II.   Đề tài khoa học công nghệ
  Trần Thanh Tuấn (chủ trì), “Phân tích ứng xử chịu động đất cho nhà cao tầng bằng phương pháp tĩnh phi tuyến dựa trên phổ khả năng”. Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Trường Đại học Quy Nhơn 2014.
  Nghiệm thu: tháng 02/2015.