31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS. HỒ VĂN PHI

  1Hồ Văn Phi; Chuyển mạch Lamda đa giao thức (MPLMS) trong mạng quang IP; Thông báo Khoa học Trường ĐH Quy Nhơn, số 25, 2004.

  2Hồ Văn Phi; Giải pháp công nghệ cho mạng GPRS; Thông báo Khoa học Trường ĐH Quy Nhơn, số 27, 2004.

  3. Hồ Văn Phi; Cache và bộ nhớ trong các chip vi xử lý nhiều lõi; Tạp chí Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Kỳ I tháng 06 năm 2008.

  4. Hồ Văn Phi  và một số GV bộ môn Kỹ thuật điện; Xây dựng một số bài thí nghiệm Kỹ thuật Điện ứng dụng công nghệ điều khiển” Đề tài NCKH cấp Bộ- năm 2003– Mã số B2001-43-27.

  5. Hồ Văn Phi; Nguyễn Đỗ Dũng; Nghiên cứu kỹ thuật Beamforming ứng dụng vào thông tin di động 3G, 4G; Đề tài nghiên cứu cấp Trường, 2011.

  6. Hồ Văn Phi; Hồ Khánh Lâm, Nguyễn Minh Quý; Phân tích hiệu năng của tổ chức Cache trong kiến trúc vi xử lý đa lõi; Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ thông tin và truyền thông ĐHBK Hà Nội, 10/2011.

  7. Hồ Văn Phi; Hồ Khánh Lâm, Trần Hoàng Vũ;  Giải pháp mới cho kiến trúc đa lõi nhằm nâng cao hiệu năng của bộ vi xử lý đa lõi đa luồng; Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại họcĐà Nẵng, Số 11(60), Quyển II, năm 2012. ISSN 1859-1531.

  8.Hồ Văn Phi; Hồ Khánh Lâm ;  Đánh giá hiệu năng của tổ chức cache trong hệ thống vi xử lý đa lõi-đa luồng;Tạp chí Khoa học & Công nghệ, các Trường Đạihọc kỹ thuật, Số 91, năm 2012. ISSN 0868-3980.

  9. Hồ Văn Phi;  Phân tích và đánh giáhiệu năng của tổ chức cache trong hệ thống vi xử lý thế hệ sau”; đề tài NCKH cấp trường, năm 2012.