31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS. HUỲNH NGUYỄN BẢO PHƯƠNG

    I. DANH MC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

  1. Nguyen Khac Kiem, Huynh Nguyen Bao Phuong, Quang Ngoc Hieu, and Dao Ngoc Chien, “A Novel Metamaterial MIMO Antenna with High Isolation for WLAN Applications,” International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2015, Article ID 851904, 9 pages, 2015. doi:10.1155/2015/851904. (ISI Journal)
  2. Nguyen Khac Kiem, Huynh Nguyen Bao Phuong, Dao Ngoc Chien, “Design of Dual-Band MIMO PIFA Antenna for Mobile Handset,” Journal of Science and Technology, No.107, pp. 64-70, 2015.
  3. Pham Hai Dang, Dinh Thanh Liem, Huynh Nguyen Bao Phuong, “Compact Dual-band Microstrip Antenna for Satellite Applications”, Journal of Science and Technology,No.107, pp. 76-82, 2015.
  4. Huỳnh Nguyễn Bảo Phương, Đặng Thị Từ Mỹ, “Phân tích và thiết kế cấu trúc chắn dải điện từ (EBG) đa băng tần ứng dụng trong các hệ thống thông tin thế hệ mới”, Giải ba Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam 2014.
  5. Nguyen Khac Kiem, Huynh Nguyen Bao Phuong, Dao Ngoc Chien, “Design of Compact 4×4 MIMO-UWB Antenna with WLAN Band Rejection,” International Journal of Antennas and Propagation, 2014, Article ID 539094, 11 pages, 2014. doi:10.1155/2014/539094.(ISI Journal)
  6. Huynh Nguyen Bao Phuong, Dao Ngoc Chien, Tran Minh Tuan, “Novel Design of Electromagnetic Bandgap Using Fractal Geometry,”International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2013, Article ID 162396, 8 pages, 2013. doi:10.1155/2013/162396. (ISI Journal)
  7. Huynh Nguyen Bao Phuong, Dao Ngoc Chien, Tran Minh Tuan, “A Novel Compact Triple-Band Electromagnetic Bandgap (EBG) Structure,” International Journal of Advances in Engineering & Technology, Vol.5, Iss. 2, pp. 253-262, Jan. 2013.
  8. Huynh Nguyen Bao Phuong, Dao Ngoc Chien, Tran Minh Tuan, “A Novel Dual-band Electromagnetic Bandgap for WLAN Applications,” Research, Development and Application on Information & Communication Technology Journal, E-2, No. 6(10), pp. 9-15, 2013.
  9. Huynh Nguyen Bao Phuong, Tran Minh Tuan, Dao Ngoc Chien,, “Flexible Design of EBG Structure for Antenna Applications,” Research, Development and Application on Information & Communication Technology Journal, Vol. E-2, No. 6(10), pp. 25-34, 2013.
  10. Huynh Nguyen Bao Phuong, Tran Minh Tuan, Nguyen Van Khang, Dao Ngoc Chien, “Design of Wideband Bandpass Filter using DUC-EBG Structure,” Journal of Science and Technology, No. 95, pp. 79-83, 2013.
  11. Huynh Nguyen Bao Phuong, Dao Ngoc Chien, Tran Minh Tuan, “A Compact Dual-Layer Electromagnetic Bandgap (EBG) Structure,” 2013 USNC-URSI Radio Science Meeting (Joint with AP-S Symposium), p. 132, July 7-12, Florida, USA2013.
  12. Nguyen Khac Kiem, Huynh Nguyen Bao Phuong, Quang Ngoc Hieu, Dao Ngoc Chien, “A Compact Printed 4x4 MIMO-UWB Antenna with WLAN Band Rejection,” IEEE Antennas and Propagation Society, AP-S International Symposium, pp. 2245-2246, July 7-12, Florida, USA2013.
  13. Dang Nhu Dinh, Huynh Nguyen Bao Phuong, Nguyen Khac Kiem, Pham Nguyen Thanh Loan, Tran Minh Tuan, Dao Ngoc Chien, “Compact Metamaterial CPW-fed WLAN Antenna,” The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 457-460, October 16-18, Ho Chi Minh, VIETNAM 2013.
  14. Tran Huy Hung, Huynh Nguyen Bao Phuong, Nguyen Khac Kiem, Pham Nguyen Thanh Loan, Dao Ngoc Chien, “Design of Integrated LEO/GPS Antenna,” The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 693-696, October 16-18, Ho Chi Minh, VIETNAM 2013.
  15. Huynh Nguyen Bao Phuong, Dao Ngoc Chien, Tran Minh Tuan,  “A Triple-bandgap  Uni-planar EBG Structure for Antenna Applications,”Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), pp. 1739 - 1743, March 27-30, Kuala Lumpur, MALAYSIA 2012.
  16. Huynh Nguyen Bao Phuong, Dao Ngoc Chien, Tran Minh Tuan, “A Novel Broadband Electromagnetic Bandgap based on Sierpinski Gasket Triangles,” The Fourth International Conference on Communications and Electronics (ICCE), pp. 393-396, August 1-3, Hue, VIETNAM 2012.
  17. Kiem Nguyen-Khac, Hieu Quang-Ngoc, Phuong Huynh-Nguyen-Bao, Son Ho-Quang, Chien Dao-Ngoc, “Compact Metamaterial Antennas for WLAN Applications,” The 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 327-330, October 10-12, Hanoi, VIETNAM 2012.   

        II. DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  1. Phạm Hải Đăng (Chủ trì), Huỳnh Nguyễn Bảo Phương, và một số GV Khoa ĐTVT - Đại học Bách Khoa Hà Nội, “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống ăng-ten thông minh làm việc ở băng L và băng S cho các trạm mặt đất vệ tinh tầm thấp”, Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Nhà nước, 06/2013-05/2015.
  2. Nguyễn Bích Huyền (Chủ trì), Huỳnh Nguyễn Bảo Phương, và một số GV Khoa ĐTVT - Đại học Bách Khoa Hà Nội, “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm anten đa băng tần sử dụng siêu vật liệu điện từ cho máy thu/phát tích hợp GNSS/LEO”, Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Bộ, 01/2013-12/2014.
  3. Huỳnh Nguyễn Bảo Phương (Chủ trì), Đặng Thị Từ Mỹ, “Phân tích và thiết kế cấu trúc chắn dải điện từ (EBG) đa băng tần ứng dụng trong các hệ thống thông tin thế hệ mới”, Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Trường Đại học Quy Nhơn, 2013.