31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS. NGÔ MINH KHOA

  1. Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng, Ngô Minh Khoa (2009), “Xây dựng chương trình vẽ đường cong P-V và xác định điểm sụp đổ điện áp trong hệ thống điện”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, Số 6(35), Tr. 30-38.
  2. Lê Hữu Hùng, Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Ngô Minh Khoa (2011), “Đánh giá giới hạn ổn định điện áp của Hệ thống điện phức tạp ứng dụng đo lường đồng bộ pha”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 48, Tr. 33-42.
  3. Ngo Minh Khoa, Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu (2012), “Calculation of Passive Filters for Reducing Harmonic and Improving the Power Quality of the Distribution Network”, Journal of Science and Technology, Danang University (Special issue for The 2012 UK-Vietnam Clean Energy Conference and Exhibition), No.8(57), 2012; pp 117-121.
  4. Ngô Minh Khoa, Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu (2012), “Ứng dụng S-Transform phát hiện các sự kiện thay đổi chất lượng điện năng trên lưới điện phân phối”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng 2012.
  5. Đinh Thành Việt (chủ trì), Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Tùng Lâm, Lê Hồng Lâm (2012), “Đánh giá tác hại sóng hài trong các doanh nghiệp tiêu thụ điện năng lớn của khu vực Miền Trung và hướng khắc phục”, Đề tài Khoa học và Công nghệ - Cấp Đại học Đà Nẵng, Mã số: Đ2012-02-45.
  6. Ngo Minh Khoa, Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu (2013), “Classification of Power Quality Disturbances Using Wavelet Transform and K-Nearest Neighbor Classifier”, The 22nd IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2013), May 28-31, 2013, Taipei, Taiwan.
  7. Ngô Minh Khoa, Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu (2013), Sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng giám sát và phát hiện sự kiện sụt áp trên lưới điện phân phối”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. (Đã chấp nhận)