31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS. TRẦN THANH THÁI

  1. Nguyễn Ngọc Mỹ (Chủ trì), Trần Thanh Thái (Thành viên) và một số GV bộ môn Kỹ thuật điện, bộ môn Kỹ thuật điện tử, “Xây dựng một số bài thí nghiệm Kỹ thuật Điện ứng dụng công nghệ điều khiển”, Đề tài NCKH cấp Bộ - năm 2003 - Mã số B2001-43-27

  2. Trần Thanh Thái, “Nghiên cứu cảm biến nhạy CO2 cấu trúc NASICON/NdCoO3”, Luận văn cao học, 10/2003

  3. Trần Viết Lực, Trần Thanh Thái, Võ Thạch Sơn (2003), “Mô phỏng cấu trúc cảm biến Ag/NASICON/NdCoO3/Ag bằng phương pháp phổ trở kháng phức”, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 4, Tr. 469 - 472

  4.  T. T. Thai, V. T. Son, V. T. Bich (2008), "Effect of substrate temperature on the structural and morphological properties of CuInS2 films prepared by spray pyrolysis", Proceedings of the Eleventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, pp. 227-230

  5.  Thai T.T, Hung P.P, Anh L.T.L, Son V.T, Bich V.T, Quan C.X, Tuyen V.T.T, Nga N.T (2009), "Dependence of Cu/In molar ratio of physical properties of sprayed CuInS2 thin films", Proceedings of the Second International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2009, pp. 397-400

  6. L.N. Minh, T.T. Thai, P.V. Thang, P.P. Hung, D.P. Quan, V.T. Son, D.P.Hai (2010), "Physical properties of Tin Sulfide (SnS and SnS2) films deposited by spray pyrolysis technique", Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Tr. 481-484

  7.  Luu Thị Lan Anh, Nguyen Ngọc Trung, Van Dinh Son Tho, Pham Van Thang, Nguyen Đuc Hieu, Nguyen Hong Viet, Pham Phi Hung, Tran Thanh Thai, Vo Thach Son (2010),"Structure and morphology of hematite nanorods on constructed microspheses synthsized by hydrothermal method", Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Tr. 932-935

  8. T. T. Thai, P. P. Hung, L. T. L. Anh, V. T. Son, V. T. Bich, D. P. Hai (2010), "Characteristics of CuInS2 thin films grown by repeated spray pyrolysis technique", Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Tr. 1235-1238

  9. Trần Thanh Thái, Phạm Phi Hùng, Võ Thị Thanh Tuyền (2010), "Kỹ thuật phun phủ nhiệt phân sử dụng lắng đọng màng mỏng", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Tập IV, số 2, Tr. 49-58, ISSN 1859-0357

  10. Trần Thanh Thái (Chủ trì), Võ Thị Thanh Tuyền, Phạm Phi Hùng “Chế tạo và nghiên cứu vật liệu p-CuInS2 ứng dụng làm lớp hấp thụ trong pin mặt trời thế hệ mới thân thiện với môi trường”, Đề tài NCKH Cấp Trường - năm 2010 - Mã số T2010.288.28

  11. Thai T.T, P.P. Hung , Anh L.T.L, Hieu N.D, Tuyen V.T.T, Bich V.T, Trung N.N and Son V.T (2011), "Changes in the physical characteristics of CuInS2thin films absorber by Na incorporation", Proceedings of the 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Synmposium 2011, Hanoi, Vietnam, pp. 488-493, ISSN 1882-5796

  12. Tran Thanh Thai, Pham Phi Hung, Luu Thi Lan Anh, Nguyen Duc Hieu, Vo Thi Thanh Tuyen, Nguyen Ngoc Trung, Nguyen Thi Tuyet Nga, Vu Thi Bich and Vo Thach Son (2011), "Structural, optical and electrical characterizations of Al-doped CuInS2 thin films grown by spray pyrolysis method", Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VI, pp. 365-370, ISSN 1859-4271

  13. Nguyen Thi Tuyet Nga, Pham Phi Hung, Vo Thach Son, Tran Thanh Thai, Cao Xuan Quan (2011), "Cu2SnS2 thin films: Absorber layer for solar cells", Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VI, pp. 471-474, ISSN 1859-4271

  14. Thanh Thai Tran, Thi Lan Anh Luu, Mateus Manuel, Ngoc Trung Nguyen, Thi Bich Vu, Thach Son Vo (2011), "Formation of crystal quality of CuInS2 thin films for photovoltaic applications", 9-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭКОЛОГИИ, труды симпозиума, 13-16 сентября 2011г, Санкт - Петербург, pp. 338-341

  15.    Van Dinh Son Tho, Luu Thi Lan Anh, Nguyen Ngoc Trung, Pham Van Thang, Nguyen Duc Hieu, Pham Phi Hung, Vo Thach Son, Tran Thanh Thai (2011), "Behaviour investigation of hematite nanorods synthesised by hydrothermal method use in hydrogen fuel storage", Int. J. Nanotechnol., Vol. 8, Nos. 3/4/5, pp. 371-382, ISSN 1475-7435, IF2009 1,23

  16. L.T.L.Anh, N.D.Hieu, L.N.Minh, T.T.Thai, P.P.Hung, N.N.Trung, P.V.Thang, N.V.Anh And V.T.Son (2011), Photochemistry properties of TiO2 nanoparticles synthesized by a sol-gelhydrothermal method, Proceedings of the 3rdInternational Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2011), pp.707-711

  17. Hung P.P, Anh L.T.L, Thai T.T, Hieu N.D, Mateus M.N, Son V.T and Nga N.T (2011), "Structural, mophological and optical properties of ultrasonic spray-pyrolysised Cu2ZnSnS4 thin films", Proceedings of the Sixth Vietnam-Korea International Joint Symposium Hanoi, Nov 14 - 15, 2011, pp. 177-180, ISBN: 878-604-911-113-6

  18. Nguyen Duc Hieu, Tran Thanh Thai, Luu Thi Lan Anh, Vu Thi Bich, Vo Thach Son (2011), "The role of the CdS buffer layer in all-spray ZnO/CdS/Cu(In,Al)S2 solar cells", Proceedings of the Sixth Vietnam-Korea International Joint Symposium Hanoi, Nov 14 - 15, 2011, pp. 181-184, ISBN: 878-604-911-113-6

  19. Tran Thanh Thai, Nguyen Duc Hieu, Luu Thi Lan Anh, Pham Phi Hung, Vo Thach Son, Vu Thi Bich (2011) "Fabrication and characteristics of full sprayed ZnO/CdS/CuInS2 solar cells", The 7th International Conference on Advanced Materials and Devices (ICAMD2011), Dec. 7 - 9, 2011, Jeju, Korea, paper WED-DE-P04

  20. Trần Thanh Thái (Chủ trì), Nguyễn Đình Luyện, Võ Thị Thanh Tuyền và Phạm Phi Hùng, “Nghiên cứu tính chất vật lý và công nghệ chế tạo của chuyển tiếp cấu trúc nano n-In2S3/p-CuInS2 định hướng ứng dụng trong pin mặt trời thế hệ thứ 3 thân thiện với môi trường”, Đề tài NCKH Cấp Trường - năm 2011 - Mã số T2011.300.10

  21. Tran Thanh Thai, Pham Phi Hung, Vo Thach Son, Vu Thi Bich (2012), "Optical properties of CuInS2 thin films prepared by spray pyrolysis", Comm. Phys., Vol.  22, No 1, pp. 59 - 64, 2012, ISSN 0868-3166

  22. Trần Thanh Thái, “Nghiên cứu vật lý và công nghệ pin mặt trời màng mỏng cấu trúc đảo Glass/ZnO:In/CdS/CuInS2/Metal chế tạo bằng phương pháp phun phủ nhiệt phân toàn phần (FSPD)”, Luận án Tiến sĩ, 08/2012

  23. Tran Thanh Thai, Nguyen Đuc Hieu, Luu Thi Lan Anh, Pham Phi Hung, Vo Thach Son, Vu Thi Bich, “Fabrication  and Characteristics of Fully-sprayed ZnO/CdS/CuInS2 Solar Cells”, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 61, No. 9,  pp. 1494-1499, 2013