31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS.TRƯƠNG MINH TẤN

  1.Trương Minh Tấn; Thành lập bài toán tổng hợp thông số tối ưu theo mục tiêu mức độ không đối xứng trong động cơ không đồng bộ điện dung một pha là nhỏ nhất; Thông báo khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, trang 77-83, số 23, 2003

  2.Trương Minh Tấn; Khảo sát các đặc tính của máy biến áp làm việc ở chế độ bão hòa ứng dụng trong luyện thép theo phương pháp cảm ứng; Thông báo khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, trang 72-77, số 25, 2004

  3.Trương Minh Tấn; Nghiên cứu định lượng mô hình truyền động servo số DS153; Thông báo khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, trang 125-132, số 25, 2004

  4.Trương Minh Tấn; Một số vấn đề về lựa chọn cuộn tạo trung trính cho lưới phân phối 22kV; Thông báo khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, trang 111-116, số 28, 2005

  5.Trương Minh Tấn,  Nguyễn Thế Công; Điều khiển trực tiếp momen động cơ không đồng bộ ba pha; Thông báo khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, trang 36-41, số 33, 2006.

  6.Trương Minh Tấn, Nguyễn Thế Công; Tổng hợp hệ điều khiển hai mạch vòng vị trí và tốc độ trong truyền động động cơ không đồng bộ; Tuyển tập các bài báo khoa học, Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường Đại học ĐHBK Hà nội,  trang 55-58, 2006.

  7.Trương Minh Tấn; Ứng dụng bộ điều khiển mờ trong điều khiển vị trí động cơ điện một chiều; Tạp chí khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, trang 66-72, số 1, 2007

  8.Trương Minh Tấn; Ứng dụng mô hình tuyến tính hóa điều khiển lực điện từ động cơ không đồng bộ tuyến tính; Tạp chí khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, trang 61-68, số 3, 2008

  9.Trương Minh Tấn, Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh; Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng đầu cuối trong động cơ không đồng bộ tuyến tính; Tạp chí khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, trang 63-67, số 66, 2008

  10.Trương Minh Tấn; Ứng dụng bộ điều khiển mờ thích nghi trong điều khiển bộ chỉnh lưu 3 pha; Tạp chí khoa học, Trường Đại học Qui Nhơn, trang 75-82, số 1, 2009

  11.Trương Minh Tấn, Lê Văn Doanh; Ứng dụng của động cơ truyền động thẳng; Tạp chí Tự động hóa ngày nay, trang 16-17, số 102, 2009

  12.Trương Minh Tấn, Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh, Phùng Anh Tuấn; Về thuật tóan thiết kế tối ưu lực động cơ không đồng bộ tuyến tính đơn biên; Tạp chí khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, trang 45-49, số 72, 2009

  13.Trương Minh TấnĐoàn Thanh Bảo; Ứng dụng mô hình trường để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ lớn lực động cơ không đồng bộ tuyến tính; Tạp chí khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, trang 35-40, số 2, 2010

  14.Trương Minh Tấn, Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh; Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến đặc tính lực động cơ không đồng bộ tuyến tính; Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, trang 46-50, số 74, 2009.

  15.Trương Minh Tấn, Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh; Nghiên cứu đặc tính động cơ không đồng bộ tuyến tính đơn biên sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn; Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, trang 56-61, số 80, 2011

  16.Trương Minh Tấn, Nguyễn Thế Công, Lê Văn DoanhTối ưu hóa thông số trong thiết kế động cơ không đồng bộ tuyến tính đơn biên; Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, trang 30-34, số 85, 2011

  17.Trương Minh Tấn; Kết hợp thuật toán ước lượng tốc độ bằng hệ thống MRAS và kỹ thuật điều khiển mờ trong điều khiển từ thông và momen động cơ không đồng bộ; Tạp chí khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, trang 5-11, số 2, 2012

  18.Trương Minh Tấn; Tối ưu quá trình chuyển mạch các khóa bán dẫn trong bộ nghịch lưu đa mức; Tạp chí khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, trang 111-119, số 4, 2012

  19. Trương Minh Tấn;    Nghiên cứu kỹ thuật chuyển mạch thông minh cho bộ biến đổi DC - AC đa mức;  Đề tài  NCKH  cấp Trường, 2012

  20.Trương Minh Tấn; Ứng dụng điều khiển mờ trong điều khiển vector động cơ không đồng bộ tuyến tính có xét đến hiệu ứng đầu cuối và dòng xoáy;Tạp chí khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, trang 85-91, số 1, 2014