31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Thông báo

  • Đăng ký xét chọn tôn vinh Danh hiệu

    Theo thông báo số 05/TB-HĐXC ngày 28/02/2018 và hướng dẫn số 02/HD-HĐXC ngày 28/02/2018 của Hội đồng xét chọn Trí thức tiêu biểu về việc đăng ký xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ II, năm 2018;

    Nhà trường thông báo và đề nghị các đơn vị triển khai nội dung đến các cá nhân có nguyện vọng đăng ký. Nội dung chi tiết và biểu mẫu như công văn kèm theo.

    Thông tin chi tiết tại địa chỉ website: htpp//w.w.w. bidiusta.vn