31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

  • DANH MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 2014 - 2015

    1. Huỳnh Quang Sang; Châu Quang Lực; Đặng Anh Khoa/KTĐT-TT-K34 và Nguyễn Tấn Anh/KTĐT-TT-K33A; Nghiên cứu, thiết kế mạng RF-Mesh thu thập dữ liệu từ xa và ứng dụng cho các hệ thống năng lương thông minh

    2. Trần Phước Hiếu; Trương Thanh Dũng; Hồ Quang  Hai; Lê Hữu Lương; Lê Tấn Vĩnh/KTĐ – K34; Đánh giá giải pháp cung cấp điện cho các xã đảo có xét đến sự tham gia của các nguồn điện phân tán

    3. Nguyễn Việt Hùng; Phạm Anh Vi; Nguyễn Ngọc Chỉnh/CNKTXD – K34 B; Nguyên nhân hình thành các vết nứt trong kết cấu công trình bê tông cốt thép