31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Thông báo

 • Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018

  Nhà trường thông báo cho các Khoa tiến hành triển khai việc nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018 như sau:
  1) Thành lập các Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên cấp khoa, mỗi Hội đồng gồm có 05 thành viên: 01 Chủ tịch, 01 Thư ký, 01 Phản biện, 02 Ủy viên (trong đó có một Ủy viên là giáo viên hướng dẫn). Các thành viên Hội đồng đánh giá bằng cách cho điểm vào Phiếu đánh giá (theo mẫu SV.09), kết quả đánh giá được ghi trong Biên bản họp Hội đồng (theo mẫu SV.10). 
  2) Căn cứ vào kết quả nghiệm thu, các khoa xét chọn các đề tài gửi tham gia xét chọn Giải thưởng “Sinh viên NCKH cấp Trường” năm 2018. Số lượng đề tài tối đa đề xuất tham gia xét chọn Giải thưởng của mỗi khoa được quy định như sau:

   

   

  Số đề tài thực hiện

   

   

   

   

  Số lượng đề xuất tối đa

   

   

   

   

  Từ 01 đến 04

   

   

   

   

  01

   

   

   

   

  Từ 05 đến 09

   

   

   

   

  02

   

   

   

   

  Từ 10 đến 15

   

   

   

   

  03

   

   

   

   

  Từ 16 trở lên

   

   

   

   

  04

   

   

   


  3) Các khoa gửi hồ sơ kết quả nghiệm thu về Phòng QLKH&HTQT trước ngày 15 tháng 4 năm 2018 (chi tiết xem Phụ lục kèm theo).
  Nhà trường đề nghị các khoa triển khai việc nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2017- 2018 đúng thời hạn. 
  Trân trọng./.

   

  Xem chi tiết tại đây.