31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Thông báo

  • Thông báo về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2018

    Nhà trường đề nghị các Trưởng đơn vị thông báo đầy đủ, kịp thời nội dung đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để biết và thực hiện.