31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cựu sinh viên

  • Thông tin việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm học 2017-2018

        Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, trường Đại học Quy Nhơn năm học 2017 - 2018 cho tỷ lệ chung của toàn khóa là 80.1 %.
     
        Đây là kết quả khảo sát nhanh của Khoa sau khi sinh viên tốt nghiệp 3 tháng.
        Xem chi tiết thông tin việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm học 2017-2018