31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n
Năm Tuần
Từ ngày : 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019
Thứ ngày Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa