31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

CN Kỹ thuật Xây dựng - Cơ cấu tổ chức

 

Thông tin liên hệ:

Tên giao dịch: Bộ môn Kỹ thuật xây dựng

Trực thuộc:      Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

Tel/Fax:           (0256)3847010

Danh sách nhân sự cơ hữu:

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Mai Chí Trung

STT

Họ và tên

Học vị

Ngành

Số điện thoại

Email

Tổ chuyên môn

1

Nguyễn Thanh Hải

Thạc sỹ

Kiến trúc

0903.558.966

nthai@ftt.edu.vn

Kiến trúc

2

Nguyễn Thành Thái

Thạc sỹ

Kiến trúc

0913.441.661

ntthai@ftt.edu.vn

3

Hoàng Công Duy

Thạc sỹ

XD DD&CN

0906.379.296

hcduy@ftt.edu.vn

Cơ học công trình

4

Đỗ Nguyễn Duy Minh

Thạc sỹ

XD DD&CN

0935.969.189

ddminh@ftt.edu.vn

5

Lê Thị Mai Trang

Thạc sỹ

XD DD&CN

0902.040.084

ltmtrang@ftt.edu.vn

6

Ngô Tăng Tuân

NCS-ThS

XD DD&CN

0905.056.005

nttuan@ftt.edu.vn

7

Nguyễn Thị Khánh Ngân

Thạc sỹ

XD DD&CN

01683.358.320

ntkngan@ftt.edu.vn

Địa cơ - Nền móng

8

Phạm Văn Trực

Thạc sỹ

XD DD&CN

0905.316.395

pvtruc@ftt.edu.vn

9

Hoàng Công Vũ

Thạc sỹ

XD DD&CN

0985.885.490

hcvu@ftt.edu.vn

10

Trần Bá Cảnh

Thạc sỹ

XD DD&CN

0905.390.829

tbcanh@ftt.edu.vn

Kết cấu công trình

11

Phạm Thị Lan

Thạc sỹ

XD DD&CN

0935.289.766

ptlan@ftt.edu.vn

12

Đoàn Kiền Văn Tâm

Thạc sỹ

XD DD&CN

0971.463.639

dkvtam@ftt.edu.vn

13

Nguyễn Mai Chí Trung

Tiến sỹ

XD DD&CN

0914.749.688

nmctrung@ftt.edu.vn

14

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Thạc sỹ

XD DD&CN

01683.359.146

nttnguyen@ftt.edu.vn

Công nghệ & Tổ chức thi công

15

Vàng Hiếu Quang

Thạc sỹ

XD DD&CN

0984.292.350

quangquick7@gmail.com

16

Nguyễn Ngọc Thắng

Thạc sỹ

XD DD&CN

01682.246.329

nnthang@ftt.edu.vn

17

Trần Thanh Tuấn

NCS-ThS

XD DD&CN

0906.864.689

tttuan@ftt.edu.vn

18

Nguyễn Thanh Tùng

Kỹ sư

XD DD&CN

01698.956.091

nttung@ftt.edu.vn

Quản lý phòng thí nghiệm