31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

CN Kỹ thuật Xây dựng - Cơ cấu tổ chức

Thông tin liên hệ:

Tên giao dịch: Bộ môn Xây dựng dân dụng & Công nghiệp

Trực thuộc:     Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

Tel/Fax:         (0256)3847010

Danh sách nhân sự cơ hữu:

Trưởng bộ môn: TS.Nguyễn Mai Chí Trung

STT Họ và tên Học vị Ngành Số điện thoại Email
01   Trần Thanh Thái Tiến sỹ CB 0914.682.645 ttthai@ftt.edu.vn
02   Nguyễn Thanh Hải Thạc sỹ XD DD & CN 0903.730.537 nthai@ftt.edu.vn
03   Đỗ Nguyễn Duy Minh Thạc sỹ XD DD & CN 0914.231.005 dndminh@ftt.edu.vn
04   Phạm Văn Trực Thạc sỹ XD DD & CN 0976.568.065 pvtruc@ftt.edu.vn
05   Nguyễn Mai Chí Trung Tiến sỹ XD DD & CN 0979.160.677 nmctrung@ftt.edu.vn
06   Phạm Thị Lan Thạc sỹ XD DD & CN 0935.289.766 ptlan@ftt.edu.vn
07   Trần Thanh Tuấn Thạc sỹ XD DD & CN 0905.056.005 tttuan@ftt.edu.vn
08   Nguyễn Thị Mai Trang Thạc sỹ XD DD & CN 0902.040.084 ntmtrang@ftt.edu.vn
09   Nguyễn Thành Thái Thạc sỹ XD DD & CN 0913.441.661 ntthai@ftt.edu.vn
10   Trần Bá Cảnh Thạc sỹ XD DD & CN 0983.283.066 tbcanh@ftt.edu.vn
11   Hoàng Công Duy Thạc sỹ XD DD & CN 0906.379.296 hcduy@ftt.edu.vn
12   Nguyễn Thị Thảo Nguyên Thạc sỹ XD DD & CN 01683.359.146 nttnguyen@ftt.edu.vn
13   Nguyễn Thị Khánh Ngân Thạc sỹ XD DD & CN 01683.358.320 ntkngan@ftt.edu.vn
14   Nguyễn Ngọc Thắng Thạc sỹ XD DD & CN 01682.246.329 nnthang@ftt.edu.vn
15   Ngô Tăng Tuân Thạc sỹ - NCS XD DD & CN 0906.864.689 nttuan@ftt.edu.vn
16   Hoàng Công Vũ Thạc sỹ XD DD & CN 0985.885.490 hcvu@ftt.edu.vn