31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Điện tử Viễn thông - Cơ cấu tổ chức

Thông tin liên hệ:

Tên giao dịch: Bộ môn Điện tử - Viễn thông

Trực thuộc:     Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

Tel/Fax:         (0256)3847010

Danh sách nhân sự cơ hữu:

Trưởng bộ môn: TS.Huỳnh Nguyễn Bảo Phương

STT Họ và tên Học vị Ngành Số điện thoại Email
01   Huỳnh Nguyễn Bảo Phương Tiến sỹ ĐT-VT 0985.828.636 hnbphuong@ftt.edu.vn
02   Hồ Văn Phi Tiến sỹ ĐT-VT 0983.121.767 hvphi@ftt.edu.vn
03   Đào Minh Hưng Tiến sỹ ĐT-VT 0914.030.442 dmhung@ftt.edu.vn
04   Huỳnh Công Tú Tiến sỹ ĐT-VT 0903.869.026  hctu@ftt.edu.vn
05   Đặng Thị Từ Mỹ Thạc sỹ - NCS ĐT-VT 01278.788.089 dttmy@ftt.edu.vn
06   Nguyễn Đõ Dũng Thạc sỹ - NCS ĐT-VT 0984.754.635 nddung@ftt.edu.vn
07   Phạm Hồng Thịnh Thạc sỹ - NCS ĐT-VT 0915.114.425 phthinh@ftt.edu.vn
08   Nguyễn Tường Thành Thạc sỹ - NCS ĐT-VT 0914.092.020 ntthanh@ftt.edu.vn
09   Nguyễn Văn Hào Thạc sỹ - NCS ĐT-VT 0988.133.005 nvhao@ftt.edu.vn
10   Lê Thị Cẩm Hà Thạc sỹ - NCS ĐT-VT 0935.181.828 ltcha@ftt.edu.vn
11   Nguyễn Đức Thiện Thạc sỹ - NCS ĐT-VT 0983.847.037 ndthien@ftt.edu.vn
12   Nguyễn Đình Luyện Thạc sỹ - NCS ĐT-VT 0914.216.880 ndluyen@ftt.edu.vn
13   Lê Nam Dương Thạc sỹ - NCS ĐT-VT 0983.322.806 lnduong@ftt.edu.vn
14   Lê Quang Tiêu Thạc sỹ ĐT-VT 0905.645.948  lqtieu@ftt.edu.vn
15   Nguyễn Trần Hoàng Giang Thạc sỹ ĐT-VT 01653.531.599 nthgiang@ftt.edu.vn
16   Nguyễn Quang Duy Kỹ sư ĐT-VT 0977.827.927  nqduy@ftt.edu.vn
17   Nguyễn Duy Thông Thạc sỹ - NCS ĐT-VT 0935.596.297 ndthong@ftt.edu.vn
18   Ngô Văn Tâm Kỹ sư ĐT-VT 0901.985.209 nvtam@ftt.edu.vn