31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Kỹ thuật điện - khung chương trình đào tạo

- Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện 2015:
  KHGD_KTD_K39
  KHGD_KTD_K38