31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Thạc sỹ kỹ thuật điện

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 

Tên chuyên ngành Mã ngành
Kỹ thuật điện 60520202

 I. Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu, nâng cao về lý thuyết, trình độ cao về thực hành, hình thành và nâng cao khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo, phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật điện

II. Chuẩn đầu ra

1.Về kiến thức

- Kiến thức chung:

+ Học viên được trang bị các chuyên đề chuyên sâu; kiến thức về nhân sinh quan, thế giới quan duy vật biện chứng; những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử hình thành, phát triển của triết học nói chung và các trường phái triết học nói riêng. Trên cơ sở đó giúp cho học viên có khả năng vận dụng kiến thức Triết học để giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp.

+ Học viên được trang bị kiến thức ngoại ngữ chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn, giúp cho học viên có thể đọc, dịch tài liệu phục vụ cho việc học tập các môn học chuyên ngành, nghiên cứu khoa học và hoàn thành luận văn thạc sĩ.

+ Trang bị về kỹ năng hình thành vấn đề nghiên cứu, phát triển một thiết kế nghiên cứu, thiết kế kế hoạch thu nhập, phân tích và xử lý dữ liệu. Kỹ năng nghiên cứu tổng quan tài liệu. Các học viên sẽ thực hành trên một đề tài đã lựa chọn cụ thể để rèn luyện các kỹ năng hoàn thành một đề cương nghiên cứu bao gồm cả kế hoạch nghiên cứu cụ thể.

- Kiến thức chuyên ngành:

Trang bị kiến thức chuyên sâu thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điện như các lĩnh vực: Máy điện, khí cụ điện, điện tử công suất, các nguồn năng lượng mới, phương pháp phân tích, tính toán, vận hành hệ thống điện và các lĩnh vực liên quan khác.

- Kiến thức bổ trợ:

Có khả năng lập kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thiết kế và sản xuất; triển khai quy trình thiết kế, lựa chọn vật tư thiết bị, lắp đặt và sản xuất; tiến hành các công tác thử nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống.

- Kiến thức thực tập và tốt nghiệp:

Học viên thực hiện luận văn thạc sĩ, đây là một đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn, dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên tổng hợp thông tin, ứng dụng các tiến bộ của Kỹ thuật, đề xuất và kiểm chứng giải pháp thực hiện trong vấn đề nhiên cứu. Học viên được ph p bảo vệ luận văn thạc sĩ sau khi hoàn thành các học phần thuộc khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành.

2. Về kỹ năng

- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Học viên đạt trình độ Thạc sĩ khoa học Kỹ thuật điện, có đủ năng lực thực hành và ứng dụng trong công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện.

+ Kỹ năng xem xét vấn đề ở mức tổng thể, xác định được mối liên hệ và các tương tác trong quá trình; sắp xếp, xác định các yếu tố trọng tâm và có khả năng phân tích lựa chọn giải pháp.

+ Kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin, có năng lực tiến hành thử nghiệm và kiểm chứng các giải pháp thiết kế, có năng lực triển khai các ứng dụng.

+ Kỹ năng phân tích và tổng hợp các vấn đề trong lĩnh vực Kỹ thuật điện; xây dựng và thực hiện các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ của Kỹ thuật nói chung và Kỹ thuật điện nói riêng vào thực tế đời sống; có khả năng độc lập nghiên cứu và truyền đạt kiến thức.

- Kỹ năng mềm:

+ Có kỹ năng trình bày vấn đề kỹ thuật logic, ngắn gọn, dễ hiểu, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn.

+ Có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng dự án hay trưởng nhóm ho c tham gia như những thành viên chủ chốt trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực.

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp

- Phẩm chất đạo đức cá nhân:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao.

+ Có khả năng hoàn thành công việc dưới áp lực.

+ Rèn luyện để phát triển và thể hiện được về: năng lực tư duy sáng tạo; năng lực tư duy suy xét; các thuộc tính và kỹ năng cá nhân như kỹ năng tự học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; khả năng nhận biết bản thân và năng lực quản lý thời gian trong sắp xếp công việc.

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:

Được rèn luyện về tính trung thực, bổn phận và trách nhiệm; phong cách ứng xử; khả năng xây dựng kế hoạch cho tương lai và ý thức cập nhật thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật.

- Phẩm chất đạo đức xã hội

+ Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ

+ Có tầm nhìn thời đại; có trình độ và khả năng phù hợp với bản chất của xã hội công nghiệp – xã hội hiện đại.

+ Có nhân cách phù hợp với bản chất xã hội công nghiệp – xã hội hiện đại phát triển theo hướng nhân văn: xu hướng và mục tiêu chính trị là phát triển và tiến bộ xã hội – con người.

4. Vị trí việc làm của người sau khi tốt nghiệp

Có thể làm việc trong các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, phòng thí nghiệm, sở khoa học, công ty Điện lực, truyền tải điện, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề, … có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật điện.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về Kỹ thuật điện cũng như các lĩnh vực kỹ thuật khác ở trình độ tiến sĩ.

6. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo

- Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Điện của:

+ Trường Đại học Hochschule Kempten – Đức  (www.hochschule-kempten.de/studies/degreecourses/engineering)

+ Trường Đại học Boston – Mỹ (www.bu.edu),

+ Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) (www.ece.nus.edu.sg),

+ Trường Đại học Illinois tại Urbanna Champaign (UIUC) (www.ece.illinois.edu).

- Chuẩn đầu ra CDIO của Đại học Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mỹ (http://www.cdio.org/)

------------------------------------------------------

Để biết thông tin về tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Quy Nhơn: P.46 - Nhà 15 tầng, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3518 070; Fax: (0256) 3846 089

Email: psdh@qnu.edu.vn ;  Website: http://pdtsaudaihoc.qnu.edu.vn