31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Thạc sỹ kỹ thuật viễn thông

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Tên chuyên ngành Mã ngành
Kỹ thuật viễn thông 60520208

I. Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu định hướng nghiên cứu, nâng cao về lý thuyết thực tiễn, hình thành và nâng cao khả năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo, phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật viễn thông.

II. Chuẩn đầu ra

1. Về kiến thức

- Kiến thức chung:

+ Hiểu và vận dụng được hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo.

+ Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.

- Kiến thức chuyên ngành:

Trang bị cho học viên những kiến thức mở rộng và chuyên sâu thuộc chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông như các lĩnh vực: thông tin số, thông tin di động, thông tin quang, mạng thế hệ mới, mã hóa thông tin, kỹ thuật định vị và dẫn đường, phát thanh và truyền hình số, truyền số liệu và các lĩnh vực liên quan khác.

2. Về kỹ năng

- Kỹ năng cứng:

+ Kỹ năng cập nhật, tổng hợp, khai thác thông tin.

+ Kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp, công nghệ mới trong lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo.

+ Kỹ năng viết bài báo khoa học.

+ Kỹ năng ngoại ngữ ở mức đọc hiểu một báo cáo khoa học hay các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo. Có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường.

- Kỹ năng mềm:

+ Có kỹ năng trình bày vấn đề kỹ thuật logic, ngắn gọn, dễ hiểu, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế.... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn.

+ Có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả, có thể đóng vai trò trưởng dự án hay trưởng nhóm ho c tham gia như những thành viên chủ chốt trong các nhóm cùng lĩnh vực hay đa lĩnh vực.

3. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp

- Phẩm chất đạo đức cá nhân:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao.

+ Có khả năng hoàn thành công việc dưới áp lực.

+ Rèn luyện để phát triển và thể hiện được về: năng lực tư duy sáng tạo; năng lực tư duy suy xét; các thuộc tính và kỹ năng cá nhân như kỹ năng tự học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; khả năng nhận biết bản thân và năng lực quản lý thời gian trong sắp xếp công việc.

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:

+ Có tính trung thực, ý thức được vai trò nghề nghiệp.

+ Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn đưa ra.

- Phẩm chất đạo đức xã hội

+ Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ

+ Có tầm nhìn thời đại; có trình độ và khả năng phù hợp với bản chất của
xã hội công nghiệp – xã hội hiện đại.

+ Có nhân cách phù hợp với bản chất xã hội công nghiệp – xã hội hiện đại phát triển theo hướng nhân văn: xu hướng và mục tiêu chính trị là phát triển và tiến bộ xã hội – con người.

4. Vị trí làm việc của người sau khi tốt nghiệp

- Cơ quan quản lý nhà nước (Bộ, Cục, Vụ): Bộ Thông tin Truyền thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Bưu điện trung ương, Cục Viễn thông, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình, và thông tin điện tử, Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin, Vụ Khoa học và công nghệ, Vụ Công nghệ cao…

- Các Viện, Trung tâm: Viện Công nghệ viễn thông, Viện Nghiên cứu điện tử - tin học - tự động hóa, Viện Chiến lược thông tin và truyền thông, Viện Vật lý, Viện Ứng dụng công nghệ; Các Trung tâm: Tần số vô tuyến điện khu vực, Trung tâm Viễn thông ở khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam…

- Các Tập đoàn, Tổng công ty: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông quân đội (VIETTEL), Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC), Tổng công ty Hàng không Việt Nam… Các công ty, đơn vị thành viên: Công ty Điện toán và truyền số liệu, Công ty Viễn thông liên tỉnh, quốc tế … cũng như các công ty hoạt động trong lĩnh vực viễn thông.

- Làm việc tại phòng Kỹ thuật các đài truyền hình, đài phát thanh, từ Trung ương đến địa phương;

- Cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về viễn thông tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo ngành Điện tử - Truyền thông.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về Kỹ thuật viễn thông ở trình độ tiến sĩ.

6. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo

- Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông của:

+ Trường Đại học York – UK (http://www.elec.york.ac.uk/);

+ Trường Đại học Middlesex – UK (http://www.mdx.ac.uk/courses/postgraduate/telecommunication-engineering);

+ Trường Đại học Politecnico Di Milano – Italia (www.polinternational.polimi.it);

+ Trường Đại học Glasgow Caledonian – Scotland (http://www.gcu.ac.uk/study/postgraduate/courses/details);

- Chuẩn đầu ra CDIO của Đại học Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mỹ (www.cdio.org).

------------------------------------------------------

Để biết thông tin về tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Quy Nhơn: P.46 - Nhà 15 tầng, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3518 070; Fax: (0256) 3846 089

Email: psdh@qnu.edu.vn ;  Website: http://pdtsaudaihoc.qnu.edu.vn