KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Các tổ chức Đoàn thể

Ban Chấp hành Công đoàn Khoa gồm 03 đồng chí:

  • Chủ tịch: ThS. Nguyễn Đình Luyện
  • Phó Chủ tịch: ThS. Phạm Thị Lan
  • Các ủy viên: CN. Nguyễn Thị Hoài Giang

Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Khoa gồm 15 thành viên, trong đó, Ban Thường vụ gồm có 4 đồng chí:

  • Bí thư Liên Chi đoàn: TS. Nguyễn Duy Thông
  • Phó Bí thư Liên Chi đoàn: KS. Ngô Văn Tâm
  • Phó Bí thư Liên Chi đoàn: Sinh viên Nguyễn Trường Duy
  • Ủy viên Ban chấp hành Liên chi Đoàn: Sinh viên Nguyễn Văn Ninh