Dan Sinh Market in Ho Chi Minh City, Vietnam tour| Chợ Dân Sinh TPHCM| Cuộc Sống Sài Gòn Hôm NayVIETNAMESE SUPPLIERS MILITARY FROM THE WAR HISTORY
– Hat ARVN
– Pith helmet
– Patches ARVN
– large flak jacket
– silk camo helmet & badge
– OD Green pith hel & badge
– VC helmet badge
– Indochina NVA badge
– green back pack
– rice bowl
– pennant 1968
– khe sanh flag
– flag quyet Thang
– flag chief Thang
– VC armband
– mini VC flags 5 inch
– Ben cat flag 1968
– ranger patches
– US Army badges
– combat badges
– ARVN shields
– US Recon patches
– VC flag (22 inch x 30)
– US peace dollars
💥💥💥💥💥
Contact shop :
☎️WhatsApp/ Viber/ telegram +84 941 788 800
📩 [email protected]
🌎Dan Sinh Market In Ho Chi Minh City Vietnam
🔴SHIP AROUND THE WORLD
#HatARVN
#Pithhelmet
#PatchesARVN
#largeflakjacket
#silkcamohelmet & badge
#ODGreenpithhel & badge
#VC helmet badge
#Indochina NVA badge
#green back pack
#rice bowl
#pennant1968
#khesanhflag
#flagquyet Thang
#flagchiefThang
#VCarmband
#miniVCflags5 inch
#Bencatflag 1968
#rangerpatches
#US Army badges
#combat badges
#ARVNshields
#USRecon patches
#VCflag (22 inch x 30)
#USpeacedollars
#hatarmy

Nguồn: https://ftt.edu.vn/

Xem thêm: https://ftt.edu.vn/thoi-su/dan-sinh/

1 thought on “Dan Sinh Market in Ho Chi Minh City, Vietnam tour| Chợ Dân Sinh TPHCM| Cuộc Sống Sài Gòn Hôm Nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.