KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Đăng ký đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2021-2022

Đăng ký đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2021-2022

Thực hiện Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 781/QĐ-ĐHQN ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Trường Đại học Quy Nhơn;
Nhà trường đề nghị các khoa triển khai đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài NCKH sinh viên năm học 2021 – 2022 như sau:
1. Yêu cầu nội dung đăng ký thực hiện đề tài
– Các khoa thông báo cho sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn đề xuất và đăng ký thực hiện đề tài;
– Thời gian thực hiện đề tài từ 31/11/2021 đến 31/3/2022;
– Mỗi đề tài chỉ có 01 giảng viên hướng dẫn và có không quá 05 sinh viên tham gia thực hiện, trong đó phải có một sinh viên chịu trách nhiệm chính;
– Mỗi sinh viên chỉ được tham gia thực hiện 01 đề tài trong một năm học;
– Mỗi giảng viên được hướng dẫn tối đa 02 đề tài trong một năm học.
2. Tổ chức xét chọn đề tài cấp Trường
– Các khoa tổ chức xét chọn đề tài NCKH sinh viên đăng ký tham gia tuyển chọn cấp Trường theo số lượng được Nhà trường phân bổ theo Phụ lục 1 đính kèm;
– Nhà trường khuyến khích sinh viên sử dụng các nguồn kinh phí khác để thực hiện đề tài.
3. Nộp hồ sơ xét chọn đề tài cấp Trường
– Nộp kết quả xét chọn đề tài về Phòng KHCN&HTQT trước ngày 30/9/2021;
– Hồ sơ gồm:
+ Thuyết minh đề tài NCKH sinh viên
 (Mẫu SV.01);
+ Biên bản họp Hội đồng Khoa học cấp Khoa;
Danh mục đề tài đăng ký tuyển chọn (Mẫu SV.02)Đề tài xếp theo thứ tự ưu tiên, kèm theo file, gửi về địa chỉ email:trananhha@qnu.edu.vn.

Ghi chú: Để download biểu mẫu xin truy cập vào website của Trường ĐHQN → Phòng KHCN&HTQT → Biểu mẫu – Văn bản → NCKH sinh viên → Dành cho sinh viên → Mẫu SV.01: Thuyết minh đề tài NCKH sinh viên; Mẫu SV.02: Danh mục đề tài NCKH sinh viên đăng ký tuyển chọn (khoa).