KỂ VỀ VIỆC EM ĐÃ LÀM ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG| TẬP LÀM VĂN