KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Ngành Kỹ thuật điện

Giới thiệu về chuẩn đầu ra của ngành Kỹ thuật điện

XEM CHI TIẾT


Giới thiệu về chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện

XEM CHI TIẾT


Chương trình đào tạo và các chuẩn đầu ra của ngành Kỹ thuật điện luôn được đánh giá, cập nhật và sửa đổi, nhằm mục đích giúp cho sinh viên nắm bắt nhanh nhất có thể những yêu cầu thực tế hiện nay của các doanh nghiệp.