KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Liên chi hội

LIÊN CHI HỘI KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Snow

TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG HSV VIỆT NAM

Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam, là nhịp cầu gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước; là một lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường. Thông qua các hoạt động của mình, Hội Sinh viên đã và đang góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp học sinh, sinh viên mới “vừa hồng, vừa chuyên”; có kiến thức vững vàng, phong phú, có khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, thiết tha với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có hoài bão lớn, lối sống đẹp, có sức mạnh truyền thống và bản sắc dân tộc, có trách nhiệm cao với cộng đồng, củng cố và phát triển rộng rãi tổ chức Hội sinh viên Việt Nam, tập hợp, đoàn kết đông đảo sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Snow

Nhân sự Liên chi hội

Nhiệm kỳ 2018-2020 Liên chi hội Khoa Kỹ thuật và Công nghệ gồm 25 đồng chí, trong đó có 15 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Liên chi hội và 10 đồng chí hiện đang là cộng tác viên cho Liên chi hội. Đội ngũ cán bộ hội các cấp năng động, nhiệt tình và có nhiều đóng cho tập thể

Snow

Các hoạt động

Liên chi hội Khoa Kỹ thuật và Công nghệ nhiệm kỳ 2018 – 2020 đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên