KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Năm 2018

I. Bài báo đăng trên Tạp chí, Kỷ yếu hội nghị quốc tế                            

 1. Thanh-Tuan Tran, DookieKim, Uncertainty quantification for nonlinear seismic analysis of cabinet facility in nuclear power plants, Nuclear Engineering and Design, Volume 355;12/2019 (SCIE – Q1).
 2. Ngo Minh Khoa, Doan Duc Tung, “Locating Fault on Transmission Line with Static Var Compensator Based on Phasor Measurement Unit,” Energies, Vol. 11, 2380, http://www.mdpi.com/journal/energies, 09/2018 (SCIE – Q2).
 3. Ngo Minh Khoa, Doan Duc Tung, “Modeling for Development of Simulation Tool: Impact of TCSC on Apparent Impedance Seen by Distance Relay,” Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 8, No. 5, pp. 3332-3337, 10/2018 (ESCI).
 4. Thanh-Tuan Tran, Seung Ryong Han, Dookie Kim Soil, “Effect of probabilistic variation in soil properties and profile of site responses,” Soils and Foundations, 58/1339-1349, https://doi.org/10.1016/j.sandf.2018.07.006, 8/2018 (SCIE – Q1).
 5. Thanh-Tuan Tran, Anh-Tuan Cao, Thi-Hong-Xuyen Nguyen, Dookie Kim,  “Fragility assessment for electric cabinet in nuclear power plant using response surface methodology,” Nuclear Engineering and Technologyhttps://doi.org/10.1016/j.net.2018.12.025, 12/2018 (SCIE – Q2).
 6. Ngo Minh Khoa, Doan Duc Tung, “An Extended Kalman Filter for Detecting Voltage Sag Events in Power Systems,” Journal of Electrical Systems, Vol. 14, No. 2, pp. 192-204, 06/2018. (ESCI, Scopus – Q3).
 7. Duy Thong Nguyen, Yoonsung Chae, Youngil Park, “Enhancement of Data Rate and Packet Size in Image Sensor Communications by Employing Constant Power 4-PAM,” IEEE Access, Volume 6, pp. 8000-8010, 2018 (SCIE – Q1).
 8. T. D. Nguyen, J. Y. Khan and D. T. Ngo, “A Distributed Energy-Harvesting-Aware Routing Algorithm for Heterogeneous IoT Networks,” in IEEE Transactions on Green Communications and Networking, vol. 2, no. 4, pp. 1115-1127, Dec. 2018, doi: 10.1109/TGCN.2018.2839593. (Scopus – Q1).
 9. Thanh-Tuan Tran, Thi-Huong Nguyen & Dookie Kim, “Seismic incidence on base-isolated nuclear power plants considering uni- and bi-directional ground motions,” Journal of Structural Integrity and Maintenance, Volume 3, Issue 2, Page 86-94, DOI: https://doi.org/10.1080/24705314.2018.1461547, 2018. (ESCI, Scopus – Q2).
 10. Tuan-Ho Le; Sangmin Shin, “A literature review on RSM-based robust parameter design (RPD): Experimental design, estimation modeling, and optimization methods,” Journal of the Korean Society for Quality Management, 46 (1), 039-074, March 2018.
 11. Thanh-Tuan Tran, Anh-Tuan Cao, Dookie Kim, “VC4OWT: MATLAB Interface for Vibration Control of Offshore Wind Turbine,” The First Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering, DOI: 10.1007/978-981-13-2306-5_75, 11/2018.
 12. Tuan Thanh Tran, Dong Van Nguyen, Geon-Hwi Beak, Xuyen Thi Hong Nguyen, Dookie Kim, “A proposed numerical model for cabinets of nuclear power plants,” The Korean Nuclear Society Spring Meeting 2018, 16-18, May 2018.
 13. D. Thong Nguyen, Y. Chae, S. Park and Y. Park, “A Hybrid Optical Wireless System for Simultaneous Service of VLC and OCC,” 2018 Tenth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN), Prague, 2018, pp. 571-574, doi: 10.1109/ICUFN.2018.8436970. 
 14. Y. Chae, D. Thong Nguyen, S. Park and Y. Park, “Indoor Localization Using Digital Auto Zoom of a Smart-Phone Camera and Integrated Sensors,” 2018 Tenth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN), Prague, 2018, pp. 567-570, doi: 10.1109/ICUFN.2018.8436976. 
 15. Xuyen Thi Hong Nguyen, Tuan Thanh Tran, Dookie Kim, Gihwan So, “Progressive Calibration of the FE model of an Electric Cabinet in Nuclear Power Plant,” The Korean Nuclear Society Spring Meeting 2018, May 2018.

II. Bài báo đăng trên Tạp chí, Kỷ yếu hội nghị trong nước                            

 1. Hoàng Công Vũ, Trần Bá Cảnh, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy của chuyển vị tấm có vết nứt,” Tạp chí Xây dựng Việt Nam, Số tháng 9-2018, 2018.
 2. Đào Minh Hưng, Mai Xuân Bình, “Nâng cao hiệu quả phát hiện mục tiêu trong hệ thống radar MIMO kết hợp dựa vào xử lý thích nghi không gian thời gian với độ phức tạp tính toán thấp,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Đà Nẵng, Số 11 (132), trang 29-33, 2018.
 3. Đỗ Văn Cần, Thân Văn Thông, “Đề xuất điều khiển vị trí giảm nhiễu đa kênh (ADRC) trên FPGA cho hệ truyền động Servo,” Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Tập 12, Số 3, 2018.
 4. Nguyễn Mai Chí Trung, “Mô hình phần tử hữu hạn của sàn phẳng bê tông cốt thép chịu uốn và xoắn,” Tạp chí xây dựng Việt Nam, 173-176, 9/2018
 5. Phạm Thị Lan, “Một số thay đổi trong dự thảo TCVN 5574:2017 khi tính toán kết cấu bê tông cốt thép thường,” Tạp chí Xây Dựng – Bộ XD, Số 2/ Trang130, 2018.
 6. Hứa Thành Thân, Nguyễn Ngọc Phúc, Phạm Thị Lan, “Đánh giá hiện tượng hóa lỏng trong cát bảo hòa nước theo kết quả xuyên tĩnh côn và xuyên tiêu chuẩn,” Tạp chí Xây Dựng – Bộ XD, Số 2/ Trang 55, 2018.
 7. Phạm Thị Lan, “Một số thay đổi trong dự thảo TCVN 5574:2017 về yêu cầu cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép thường,” Tạp chí Xây Dựng – Bộ XD, Số 3/ Trang 93, 2018.
 8. Nguyễn Mai Chí Trung, Hoàng Công Vũ, Trần Bá Cảnh, “Nghiên cứu tham số ảnh hưởng đến độ cứng của sàn bê tông cốt thép chịu xoắn,” Tạp chí Kết cấu & Công nghệ xây dựng, Số 27/Tr. 118-129, 2018.
 9. Trần Ngọc Thạch, Lê Công Bằng, Nguyễn Lâm Bình, Trịnh Minh Duy, Nguyễn Mai Chí Trung, “Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của dầm bê tông cốt thủy tinh (GFRP) so với dầm bê tông cốt thép,” Tạp chí Xây dựng Việt Nam, Số 3/Tr. 51-53, 2018.
 10. Hoàng Công Vũ, Nguyễn Mai Chí Trung, Nguyễn Ngọc Thắng, “Phân tích độ nhạy của chuyển vị tấm có vết nứt chịu tải trọng động bằng XFEM và công cụ WAVELET,” Tạp chí Xây dựng Việt Nam, Số 3/Tr. 141-144, 2018
 11. Trần Bá Cảnh, Nguyễn Mai Chí Trung, “Nghiên cứu phương pháp xác định lực căng cáp có kể đến ảnh hưởng của độ chùng và độ cứng chống uốn bằng cách đo dao động,” Tạp chí Xây dựng Việt Nam, Số 4/Tr. 62-65, 2018.
 12. Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Mai Chí Trung, “Ảnh hưởng điều kiện biên đến tần số dao động của tấm bị nứt sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng,” Tạp chí Xây dựng, Số 5/Tr. 54-58, 2018.
 13. Đoàn Đức Tùng, “Giải quyết bài toán vận hành khi thực hiện thao tác đóng cắt cho hệ thống cáp ngầm đảo Lý Sơn,” Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng – Trường Đại học Điện Lực, Số 15 tháng 02/2018, trang 60, 2018