KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Đăng ký đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2021-2022
30.06.2021

Đăng ký đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2021-2022

Thực hiện Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 781/QĐ-ĐHQN ngày 09 tháng...

Đọc tiếp...