Phá Việc Hợp Tác Làm Ăn Của Việt Nam với Công Ty Dầu Khí Nga Nhưng Hành Động Sau Đó Của Nga Thì