PLĐC tuần 8 – Quy phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý