QTĐS NGUYỄN PHI LIÊM vs Trương Dân Sinh | Trận 16/6/2021