KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Viết bài đăng trong Kỷ yếu Hội nghị NCKH Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn năm học 2019-2020

Viết bài đăng trong Kỷ yếu Hội nghị NCKH Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn năm học 2019-2020

Để chuẩn bị cho việc xuất bản Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn năm học 2019-2020, Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo đến giảng viên hướng dẫn và sinh viên chuẩn bị bài viết trích từ 20 đề tài được khen thưởng “Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” năm 2020 (có phụ lục kèm theo).
Một số lưu ý:
1) Tiêu đề của bài viết không nhất thiết trùng với tên đề tài đã thực hiện, nhưng nội dung bài viết phải từ kết quả nghiên cứu trong đề tài.
2) Cuối bài viết ghi các thông tin: Họ và tên, lớp, khoa, điện thoại, email và chữ ký của các tác giả, trong đó ghi rõ tác giả chịu trách nhiệm liên lạc với Ban Biên tập, và có chữ ký của giảng viên hướng dẫn.
Trường hợp có sự điều chỉnh tên của tác giả bài viết so với tên các sinh viên tham gia thực hiện đề tài, phải có sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn và các tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về sự thay đổi này.
3) Bài viết gửi về Phòng KHCN & HTQT trước ngày 01/8/2020 (gồm 01 bản in và file gửi đến địa chỉ email: trananhha@qnu.edu.vn).
4) Thể thức bài viết theo hướng dẫn đính kèm.

CV1316-Viết bài đăng Kỷ yếu Hội nghị sinh viên năm học 2019-2020